Bildiri Gönder

Sözlü Sunum Genel Bilgileri

Sözlü bildiriler için 7 dakika sunum, 3 dakika tartışma süresi ayrılacaktır. Sunumların kongrenin düzenleneceği salonlardaki bilgisayarlarda sorun çıkarmadan çalışabilmesi için “.pptx” dosyası 16x9 olarak hazırlanması gerekmektedir. Program akışını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek adına ayrılan süreye riayet edilmesi önemle rica olunur.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

Bildiri gönderimi için son tarih: 29 Eylül 2023 saat: 17:00

Özgün araştırma, olgu sunumu ve derleme çalışmaları bildiri özeti olarak kabul edilecektir. Bildiri özetlerinin daha önce hiçbir yerde basılmamış veya sunulmamış olması gerekmektedir.

Bildiri özetlerinin değerlendirilebilmesi için sunacak araştırmacının kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

1. Bildiriler hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

2. Bildiri özeti; Başlık, Yazarlar, Yazarların çalıştıkları kurumlar ve Bildiri özetinden oluşmalıdır.

3. Bildiri özeti, başlık, yazarın adı ve soyadı, kurum bilgileri hariç olmak üzere 300 kelime ile sınırlıdır.

4. Bildiri özetleri aşağıda belirtilen şekilde yapılandırılmalıdır.

Özgün araştırma ve derleme çalışmaları için;

Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler

Objective, Methods, Results, Conclusion, Keywords

Olgu sunumları için;

Amaç, Olgu, Sonuç, Anahtar Kelimeler

Objective, Case, Conclusion, Keywords

5. Bildiri özetinin başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.

6. Yazar isim ve soyisimleri sadece ilk harfi büyük olarak şekilde yazılmalı ve her yazar arasına noktalı virgül konulmalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

7. Yazarların çalıştıkları kurumlar aşağıda belirtilen sıra ile yazılmalıdır.

Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı, Şehir, Ülke
(Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)

Department, Faculty, University, City, Country
(Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Hacettepe Univercity, Ankara, Türkiye)

8. Birden çok merkezli çalışmalar için kurum bilgileri, ilk yazarın kurumu birinci kurum olacak şekilde, isim sırasına göre numaralandırılacaktır.
(Ceren Günenç Beşer1; Hasan Barış Ilgaz2)

9. Hem Türkçe hem İngilizce bildiri özeti için 3-5 adet anahtar kelime yazılmalı ve anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır. Tüm anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
(anahtarkelime1, anahtarkelime2, anahtarkelime3)

10. Bildiride kısaltma kullanılacaksa, kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul görmüş olmalı ve metinde ilk kullanıldığı yerde parantez içinde belirtilmelidir.

11. Bildiri özetinde kaynakça, alıntı, şekil ve tablo kullanılmamalıdır.

12. Bildiri metni Times New Roman 12 punto olmalıdır. Başlık ve alt başlıklar (Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç, Anahtar kelimeler) kalın yazı tipinde olmalıdır.

13. Kurallara uygun hazırlanan Türkçe ve İngilizce bildiri özetleri aynı dosya içerisinde olmak üzere .doc veya .docx formatında forma yüklenmelidir.

Kongremize yapılan online bildiri başvuruları araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak bilim kurulunda yer alan hakemlere gönderilecektir. İki hakem tarafından bağımsız olarak bilimsellik, özgünlük, yaratıcılık, geliştiricilik, yazım kuralları, açıklık gibi parametrelerle değerlendirilerek, her bir madde için 1-5 arasında puanlanacaktır. Ortalama 2 puan altında alan bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildirilerin sözel ya da poster olarak kabul edilmesi hakem puanlarına göre gerçekleşecektir.

Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup sunum formatı daha sonra mail yolu ile bildirilecektir.

Kongrede sunulan bildirilerin özetleri, Ulakbim-Tr dizininde yer alan Acta Medica dergisinde supplement olarak yayınlanacaktır.

Sorularınız için: [email protected] üzerinden ulaşabilirsiniz.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

Poster Boyutu: 70cm x 100cm ebatlarında dikey olarak hazırlanmalıdır. Kullanılacak görseller yüksek çözünürlükte olmalıdır.

Başlık ve Logolar: 

Çalışmanın ismi, Yazar isimleri ve Kurum bilgilerini içermelidir.

Birden çok merkezli çalışmalar için kurum bilgileri; ilk yazarın kurumu 1. merkez kabul edilecek şekilde ve her yazarın İSİM SOYİSİM sonrası numara sırası ile yazılmalıdır.

(Örnek: Ceren Günenç Beşer1; Hasan Barış Ilgaz2)

Genel olarak poster başlığı için aşağıdaki gibi öneriler mevcuttur:

 • Başlığın iki satırdan daha uzun olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Başlığın altında yazar isimlerine ve onların da altında kurum bilgilerine yer verilir.
 • Başlığın, diğer bölümlerde kullanılan puntodan büyük olması önerilmektedir.
 • Başlık, alt başlıklar (Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç, Tartışma ve Kaynaklar), yazar isimleri ve kurum bilgileri koyu puntoyla yazılmalıdır.
 • Yazar isimleri ve kurum bilgilerinin puntosu başlıktan daha küçük olmalıdır.
 • Başlığın bir veya her iki tarafına kurum logoları eklenebilir.

Bölümler: 

Posterin metin olarak ifade edilen bölümleri Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç, Tartışma ve Kaynaklardan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak tablo ve şekiller kullanılabilir. Hatta posterinizde tablo ve şekillerin yerinde kullanımı metne kıyasla daha ön planda tutulmalıdır.

Genel olarak;

 • Posterlerin uzun metin içermesi önerilmemektedir.
 • Sayılan bölümlerin 100-150 kelimeden oluşması önerilmektedir.
 • Metinler 16-24 punto büyüklüğünde olabilir, okuma problemi olmaması için mümkün olduğunca 12 puntodan küçük metin hazırlanmaması gerekmektedir.
 • Kolay okunması amacıyla uzun cümlelerden kaçınılmalıdır.

Giriş bölümü; kısa bir arka plan ile birlikte çalışmanın amacını özetlemelidir.

→Yöntem bölümü; mümkün olduğunca örneklem, çalışmanın yeri ve zamanı, süresi, değişkenler, dahil etme kriterleri, varsa müdahalenin türü ve ölçüm yöntemi ve kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi vermelidir.

→Bulgular bölümü; ifade edilen amaca veya araştırma sorusuna cevap verecek çıktıların paylaşılması önerilir. Temel olarak bu bölümde tablo, grafik ve resim gibi görsellerin kullanılması son derece faydalıdır. Bu görsellerin posterde okuyucunun dikkatini çekecek büyüklüklerde ve estetik olarak hazırlanması önerilmektedir.

→Sonuç ve Tartışma bölümü; araştırma amacına göre bulgulardan elde edilen cevaba ek olarak literatür ile karşılaştırmalardan ve araştırmanın kısıtlılıklarından söz etmelidir.

→Kaynaklar bölümü; sadece araştırmanız için öncelikli olanları belirtiniz.

Tablo ve Şekiller: 

Posterlerde metinsel anlatımdan ziyade tablo ve şekillerin kullanımı hem estetik hem de aktarılmak istenen bilginin kolay anlaşılmasını sağlaması bakımından daha çok tercih edilir. Tablo ve şekillerin posterde kullanılmasıyla ilgili en önemli nokta okunabilir ve net olmasıdır.

Genel olarak;

 • Tablolarda kullanılan rakam ve metinlerin okunabilir boyutta olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kullanılan görsellerin 960 pikselden küçük olmamasına dikkat edilmelidir
 • Görsellerin orijinal boyutlarında kullanılması, %100 büyütmeden fazla büyütme fonksiyonu kullanılmaması önerilmektedir. Aksi halde görsellerde piksel kayması meydana gelebilmektedir.

Hazırlanan posterlerin belirtilen ölçülerde bastırılıp poster bildiri saatinden önce asılması gerekmektedir.